مدیران و هیات مدیره

مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت
Image
مدیر عامل

سعید صدر منش

Image
نائب رئیس هیات مدیره

اسکندر میرزا رحیمی نژاد

Image
رییس هیات مدیره

خالق زارع