پروژه های انجام شده

پروژه ها

زمین شناسی و اکتشاف

مطالعات سنجش از دور و خدمات GIS

بیشتر بخوانید

پی جویی و اکتشاف

بیشتر بخوانید

تهیه انواع نقشه های زمین شناسی و توپوگرفی(با پهپاد)

بیشتر بخوانید

مطالعات ژئوفیزیک

بیشتر بخوانید

مطالعات ژئوشیمی

بیشتر بخوانید

نظارت بر عملیات اکتشافی( حفاری و ژئوفیزیک و...)

بیشتر بخوانید

مدلسازی و تخمین ذخیره

بیشتر بخوانید
Image