پروژه های انجام شده

پروژه ها

هوشمند سازی فعالیت های صنعتی و معدنی

طراحی و مدلسازی فرآیند با استفاده از استاندارد BMNN2 و مشارکت در هوشمندسازی فعالیت های شرکت های صنعتی و معدنی

بیشتر بخوانید
Image