پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

تدوین استراتژی شرکت های صنعتی و معدنی تعیین و تبیین سند استراتژی شرکت های صنعتی و معدنی

ردیف نام پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان محل اجرا حجم کار
1 تدوین برنامه عملیات استراتژی 5 ساله در زمینه اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 1396/11/03 1397/06/01 تهران- شرکت تهیه و ولید مواد معدنی ایران
2 تهیه اسناد مناقصه و مزایده و تدوین اسناد مشارکت با بخش خصوصی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 1396/11/03 1398/02/29 تهران- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
3 تدوین سند استراتژی 6 ساله سازمان نظام مهندسی معدن ایران سازمان نظام مهندسی معدن ایران 1397/10/22 1398/02/22 تهران- سازمان نظام مهندسی معدن ایران
4 مطالعات بازار جهت احداث کارخانه تولید ماشین آلات معدنی شرکت صنعتی و معدنی گلگهر 1399/05/28 1399/10/28 شرکت صنعتی و معدنی گلگهر