زمین شناسی و اکتشاف

تدوین استراتژی شرکت های صنعتی و معدنی

تهیه اسناد مناقصه و مزایده شرکت های صنعتی و معدنی جهت انتخاب پیمانکار و جذب سرمایه گذار

توانمندی های مشاور

  • تهیه اسناد مناقصه و مزایده جهت انتخاب پیمانکار
  • تهیه اسناد مناقصه و مزایده جهت جذب مشاور
  • مشاوره به شرکت ها جهت حضور در مناقصات و مزایدات
  • ارائه دستورالعمل راهبری و تدوین روش های مشارکت با بخش های خصوصی