زمین شناسی و اکتشاف

هوشمند سازی فعالیت های صنعتی و معدنی

طراحی و مدلسازی فرآیند با استفاده از استاندارد BMNN2 و مشارکت در هوشمندسازی فعالیت های شرکت های صنعتی و معدنی

توانمندی های مشاور

  • شناسایی فرآیند های جاری سازمان بر حسب آنچه که در حال حاضر انجام می دهند.
  • شناسایی فرآیند های سازمان بر حسب آنچه که سازمان ایده آل می داند.
  • تهیه یک قالب استاندارد برای فرآیند ها
  • مستند سازی فرآیند ها
  • ایجاد شناسنامه فرآیند
  • طراحی و مدلسازی فرآیند با استفاده از استاندارد BMNN2
  • چابک سازی و بهینه کردن فرآیندهای موجود و فرآیندهای در دست اقدام
  • تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه فرآیندهای موجود
  • مشارکت در پروژه های هوشمند‌سازی شرکت های صنعتی و معدنی
  • jsj