هوشمند سازی فعالیت های صنعتی و معدنی

هوشمند سازی فعالیت های صنعتی و معدنی

افراد ، تکنولوژی ها و روالهای کاری مورد استفاده سازمان ها با گذشت زمان جایگزین میشوند ، اما فرآیندهای سازمان پابرجا مانده و صرفا با شرایط و نیازهای روز انطباق مییابند. در واقع فرآیندها بطور دقیق مشخص میکنند "چه کاری" باید در "چه زمانی" توسط "چه کسی" و "چگونه" (با استفاده از چه ابزاری) انجام شود. بنابراین فرآیند همان حلقه ای است که تمام جنبه های مختلف سازمان را بهم متصل ساخته و هماهنگ میکند و لذا با ارتقای کیفیت فرآیندها میتوان ارتقای کیفیت و رشد همه جانبه سازمان در زمینه های مختلف را انتظار داشت. از این رو امروزه فرآیندهای مستند جزء دارایی های بسیار مهم ، ارزشمند و استراتژیک یک سازمان به حساب میآید. قبل از ارائه مدلسازی و نشانه گذاری فرآیندهای کسب و کار (BPMN) ،تکنیک مدلسازی استانداردی برای رفع این مسائل ایجاد نشده بود اما با ارائه مدل BPMN ، که مجموعه ای از علائم گرافیکی جهت نمایش گامهای اجرایی یک فرآیند است ، امروزه هم مدیران و تحلیلگران (افرادغیرفنی) و هم توسعه دهندگان و برنامه نویسان نرم افزار (افراد فنی) میتوانند این مدل استاندارد را به راحتی درک کرده و جهت طراحی فرآیندهای مورد نظر خود مورد استفاده قراردهند. شرکت آتیه نگاران قاره با تکیه بر تخصص مهندسان خود در حوزههای مختلف (صنایع، مدیریت و معدن) توانسته است تا کنون بیش از 200 فرآیند متعلق به سازمان نظام مهندسی معدن ایران و وزارت صمت را براساس استاندارد BPMN مدلسازی نماید و در هوشمند سازی فرآیند های این سازمانها مشارکت داشته باشد.jsj

Image

اهم فعالیت های این واحد

طراحی و مدلسازی فرآیند با استفاده از استاندارد BMNN2 و مشارکت در هوشمندسازی فعالیت های شرکت های صنعتی و معدنی

بیشتر بخوانید
Image