زمین شناسی و اکتشاف

طراحی معادن و نظارت بر استخراج

نظارت بر استخراج معادن

توانمندی های مشاور

  • نظارت بر حفاری های اکتشافی و ژئوتکنیک
  • نظارت بر طراحی و استخراج معادن
  • نظارت بر کنترل کیفیت و عیار بار استخراجی
  • نظارت بر عملکرد پیمانکاران و بررسی صورت وضعیت ها
  • انجام کلیه محاسبات حجم عملیات خاک ریزی و خاکبرداری و محاسبات حجم توده خاک و ماده معدنی (جهت محاسبه میزان برداشت ماده معدنی ، میزان کارکرد پیمانکار و ....)
  • نظارت بر اجرای صحیح طرح استخراج