زمین شناسی و اکتشاف

تدوین استراتژی شرکت های صنعتی و معدنی

تعیین و تبیین سند استراتژی شرکت های صنعتی و معدنی

توانمندی های مشاور

  • تدوین استراتژی‌های عملیاتی (راهکارهای اجرایی) در حوزه اکتشاف معادن
  • تدوین استراتژی‌های عملیاتی  در حوزه بهره برداری معادن
  • تدوین استراتژی‌های عملیاتی  در حوزه فرآوری معادن
  • تدوین استراتژی‌های عملیاتی  در حوزه صنایع معدنی معادن
  • تدوین استراتژی‌های عملیاتی در حوزه تجارت و بازرگانی معادن