زمین شناسی و اکتشاف

زمین شناسی و اکتشاف

پی جویی و اکتشاف

توانمندی های مشاور

  • انجام عملیات پی‌جویی و اکتشاف و ارائه طرح‌های اکتشاف و گزارشات اکتشافی مقدماتی، نیمه تفصیلی و تفصیلی براساس استاندارد جورک زیر نظر شخص صلاحیت دار (CP)
  • ارزیابی و اعتبارسنجی و نظارت بر فعالیت های اکتشافی انجام شده در محدوده های اکتشافی و معادن
  • تهیه استاندارد ها و دستورالعمل های اکتشافی
  • تلفیق کلیه داده های اکتشافی و تهیه گزارش پایان اکتشاف طبق استاندارد وزارت صمت
  • تهیه و مطالعه انواع مقاطع میکروسکوپی( نازک، صیقلی، نازک صیقلی و...)