زمین شناسی و اکتشاف

زمین شناسی و اکتشاف

مطالعات ژئوفیزیک

توانمندی های مشاور

  • بررسي داده هاي ژئوفيزيك هوايي و زمینی، پردازش مجدد و تعيين نقاط اميد بخش
  • طراحي شبكه برداشت داده هاي ژئوفيزيكي در مناطق مختلف
  • برداشت  و انجام مطالعات مغناطیس سنجی
  • برداشت و انجام مطالعات ژئوالکتریک
  • برداشت و انجام مطالعات گرانی سنجی
  • تعيين محل حفر گمانه هاي اكتشافي با توجه به پردازش و تحلیل داده هاي ژئوفيزيكي
  • تعیین ابعاد کانسارهای فلزی در زیر زمین
  • تعیین محل گسل ها و زمین لغزش ها و ساختاری های زیرسطحی
  • مدلسازی توده های کانی سازی معادن فلزی و غیر فلزی
  • مطالعه منابع آب­های زیر زمینی و تعیین مناسب ترین نقطه برای حفاری و بهره برداری چاه آب