زمین شناسی و اکتشاف

زمین شناسی و اکتشاف

مطالعات ژئوشیمی

توانمندی های مشاور

  • طراحی شبکه نمونه برداری و اجرای نمونه برداری از آبراهه ها جهت انجام مطالعات کانی های سنگین و  هاله های ثانویه
  • طراحی و پیاده سازی شبکه نمونه برداری و آنالیز نمونه های خاک و سنگ از محدوده های معدنی ( به صورت سیستماتیک و غیر سیستماتیک )و تحلیل نتایج
  • تهیه نقشه های هم میزان توزیع عناصر مختلف در منطقه
  • انجام مطالعات آماری و زمین آماری به منظور شناسایی ارتباط عناصر با یکدیگر و تهیه نقشه های هاله های مرکب به منظور تعیین نواحی آنومالی و نواحی با بیشترین احتمال کانی سازی