زمین شناسی و اکتشاف

زمین شناسی و اکتشاف

نظارت بر عملیات اکتشافی( حفاری و ژئوفیزیک و...)

توانمندی های مشاور

  • طراحی شبکه بهینه حفاری اکتشافی
  • نظارت بر عملیات حفاری اکتشافی
  • نمونه برداری از گمانه­ های اکتشافی (مغزه و پودری) با هدف مطالعات اکتشافی و تست های فراوری
  • تهیه و مطالعه انواع لاگ ها و گمانه هاي اكتشافي، ترانشه‌ها و تهیه مقاطع آنها (لیتولوژی، مینرالوژی و ساختاری)
  • نظارت بر عملیات ژئوفیزیک و ژئوشیمی و...