زمین شناسی و اکتشاف

زمین شناسی و اکتشاف

مدلسازی و تخمین ذخیره

توانمندی های مشاور

  • اعتبار سنجی داده‌ها
  • تهیه مدل های سه بعدی( لیتولوژی، عیاری، آلتراسیون و ساختاری)
  • مطالعات کلاسیک آماری و زمین آماری
  • تعیین ابعاد بلوک‌ها و بلوک‌بندی کانسار و کلاسه بندی ذخایر
  • رسم مقاطع و تفسیر آن‌ها
  • تعیین مکان‌های حفاری جهت ادامه اکتشافات
  • بررسی نهایی ذخیره تخمین زده شده
  • مدلسازی ژئومتالورژیکی براساس تلفیق اطلاعات زمین شناسی و ژئومتالورژیکی به منظور طراحی بهینه کارخانه فرآوری